09 lutego 2012

"Ziarno demona" Dean R. Koontz


Wśród moich nowo­rocz­nych posta­no­wień czo­łowe miej­sce zaj­muje zamiar doczy­ta­nia wszyst­kich tek­stów, któ­rych lektura, z tego czy innego względu, została prze­rwana. Na pierw­szy ogień poszło Ziarno demona, jedna z naj­now­szych powie­ści Deana Koontza opu­bli­ko­wa­nych przez wydaw­nic­two Amber. Przy­godę ze wspo­mnianą książką zakoń­czy­łem rów­nie szybko, jak roz­po­czą­łem. Nie pamię­tam, jak daleko dobrnąłem w fabule, ale wiem, że byłem mocno roz­cza­ro­wany. Na tle innych tek­stów Koontza z okresu lat 90′ Ziarno demona wypa­dało mało atrakcyjnie.
Read more

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz